ایمان را در بین خودتان، در بین مجموعه تان و در بین زن و بچه تان، خانواده هایتان تقویت کنید. من می خواهم به همۀ شما برادران و جوانان و مردان و زنان عزیز، هشدار بدهم که مراقب خانواده هایتان باشید. (بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 13/7/1383)
پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
تازه ها

 • ذکر روز پنجشنبه
  ذکر روز پنجشنبه

 • تصویری
  تصویری

 • آشنایی با بروشورهای دفتر امور خانواده (سری جدید)
  .

 • بهای تربیت ... .
  .

خانواده و ثقلين